Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

86 treff
21.04.10

90 trossa oskeproblem og stengde flyplassar

Omlag 90 personar var 16 april 2010 samla på hotellet ved Bergen lufthamn for å bli betre kjend med Regionalt forskingsfond Vestlandet. Uheldigvis var dette ein av dei flyfrie dagane som følgje av oskeskya frå Island. Dermed var det få tilreisande frå Rogaland, medan Hordalendingar og folk frå Sogn og Fjordane hadde tatt seg til flyplassen i Bergen sjøvegen eller landevegen.
23.04.10

Viktig kunnskapsreform er i gang!

De nye fondene skal sørge for at forskning, innovasjon og utvikling skjer i hele Norge. De andre regionene, Midt-Norge, Oslofjorden og Hovedstaden følger etter med utlysninger seinere i år.
26.04.10

28 personar søkte den ledig rådigvarstilling innan "Regional forsking" i Hordaland fylkeskommune

Fristen for å søkje var 30 april 2010. Vurdringa av søkjarane har nå begynt, og ein håpar at intervju av aktuelle kandidatar kan bli gjennomførdt i perioden 18 - 20 mai. Fleire av søkjarane er godt kvalifisert. Stillinga er lagt til Utviklingsseksjonen som har ansvar for tversektorielle utviklingsoppgåver. Stillinga inngår i ei fagleg gruppe koordinert av sekretariatsleiar for Regionalt forskingsfond Vestlandet.
04.05.10

90 deltakere på informasjonsmøte i Agder

Det var stor interesse for det nye regionale forskningsfondet på Agder da det ble avholdt informasjonsmøte og kurs i søknadsskriving på Universitet i Agder fredag 30. april. Deltakerne kom både fra universitets-/høyskolemiljøer, privat næringsliv og offentlig sektor.
26.05.10

Søkerne bør sende inn i god tid før fristen!

En søknad som er sendt inn kan oppdateres ved å sende inn på nytt. Det er siste versjon som gjelder. De som er ute i god tid sikrer seg mot å møte problemer i siste liten og kan ta en roligere sommerferie.
28.05.10

EU vil satse på havforskning

Norge har fått gjennomslag i EU for et stort felleseuropeisk programsamarbeid om havforskning. Forskningssamarbeidet skal gi ny kunnskap både om miljøforhold, marine ressurser og næringsveier i havene Europa forvalter.
02.06.10

219 søknader kom inn før torsdag 3. juni klokka 13:00

Det kom inn 22 søknader til Agders fond, 95 til Vestlandet, 60 til Innlandet og 42 til Nord-Norge
13.10.10

184 søknader kom inn til fristen 13. oktober

Over halvparten av søknadene kom inn til fondregion Midt-Norge, som mottok i alt 106 søknader. Deretter fulgte Oslofjordfondet med 39, Nord-Norge med 30 og Agder med 9.
02.12.10

Første midler tildelt

De regionale forskningsfondene er nå i drift. Forskningsminister Tora Aasland har vært på Vest- og Sørlandet for å møte de første miljøene som har mottatt midler.
31.01.11

42 millioner til forskning i Midt-Norge

Med denne støtten bidrar fondet til å etablere forskningsprosjekter med et samlet budsjett på over 130 millioner kroner. Prosjektene forventes å gi betydelig innovasjonseffekt for næringsliv, FoU-miljøer og offentlig sektor i Midt-Norge.
01.02.11

Samhandling og samarbeid lønner seg

Regionalt forskningsfond Midt-Norge har delt ut sine første millioner. Store summer ble tilgodesett flere av aktørene i Omegaland-klyngen, noe som styrker FoU-aktiviteten og bidrar til økt samhandling.
01.02.11

Følgeevaluering av regionale forskningsfond

Norges forskningsråd har gitt NIFU og Technopolis Group i oppdrag å gjennomføre en tre-årig følgeevaluering av de regionale forskningsfondene (RFF).
07.04.11

Regionalt forskningsfond styrker regional innovasjon

Regionalt forskningsfond Midt-Norge bidrar til økt forskningsbasert innovasjon
23.06.11

Nye prosjekter med Regionale forskningsfond (RFF)

Utlysningen av forskningsfondenes felles midler ("15%-potten") hadde søknadsfrist 13. april, og fire nye prosjekter fikk bevilgning.
23.06.11

Regionale forskningsfonds årsrapport 2010

2010 var første året med full drift for Regionale forskningsfond. Les mer om resultatene i årsrapporten.
13.09.11

De regionale forskningsfondene lyser ut midler

17.10.11

Regionale Forskningsfond trenger mange fageksperter!

Til søknadsfristen den 10. oktober kom det inn i alt 230 søknader, hvorav 67 var regionale kvalifiseringsprosjekt (forprosjekt) som kun behandles regionalt. De øvrige 163 søknadene skal fagvurderes av forskningsrådet. Til denne fagvurderingen trenger vi fageksperter. Vi har en database over fageksperter fra tidligere runder, men er hele tiden interesserte i nye. Derfor forsøker vi oss nå med en mulighet for å melde seg som fagekspert via nettet.
27.10.11

Tre millioner til grensekryssende entreprenørskap

Regionalt forskningsfond Nord-Norge har besluttet å gi tre millioner kroner til dette entreprenørskapsprosjektet. I tillegg til midlene fra Regionalt forskningsfond Nord-Norge kommer Høgskolen i Finnmark inn med en egen sum på over tre millioner.
07.11.11

Agder-allianse satser tungt på omsorgsteknologi

I Agder har sentrale aktører som jobber med e-helseteknologi, samlet seg i en slagkraftig allianse for å ta en ledende posisjon på området. Regionale forskningsfond (RFF) og VRI-programmet er viktige virkemidler i satsingen.
21.11.11

Et kraftsenter for e-helseforskning

Østfold-regionen har satt seg i førersetet for å skape nye produkter og et nordisk marked for omsorgs- og velferdsteknologi.
28.11.11

Intelligent omsorgsteknologi snart klart for utprøving

Før jul kan ny omsorgsteknologi for eldre og funksjonshemmede bli testet ut i Buskerud - i første omgang på studenter.
08.12.11

Hvilke hjelpemidler kan hjelpe Fru Paulsen?

Hvilke teknologiske hjelpemidler er best egnet til å gi eldre og pleietrengende hjelp og trygghet i sine hjem? Det har Bærum komme tenkt å finne ut av.
10.01.12

Etterlyser mer samarbeid innen e-helseinnovasjon

Det er behov for en bedre koordinering av forsknings- og utviklingsarbeidet innen helse- og omsorgsteknologi.
17.01.12

God start for regionale forskningsfond

Den første rapporten fra følgeevalueringen foreligger nå. En hovedkonklusjon er at man har kommet godt i gang med implementeringen, både på det regionale og nasjonale nivået.
17.01.12

FoU og innovasjon i fondsregionene

Som ledd i følgeevalueringen er det utarbeidet en oversikt over FoU- og innovasjonsaktiviteten i fondsregionene. Her dokumenteres det bl.a. betydelige forskjeller i den samlede FoU-aktivitet i fondsregionene. Mens Hovedstadsregionen har 45 prosent av landets samlede FoU-aktivitet, har Innlandet og Agder kun 1,5 og 2,7 prosent.
02.04.12

Byforsking på bygda

Hans Kjetil Lysgård vil finne ut om internasjonal forsking på kulturbasert utvikling kan gi nyttig kunnskap som små bygder i Agder kan utnytte.
02.04.12

Kunden er gjest

Nå heter det ikke kunder og publikum lenger. Det heter gjest. Og gjester skal helst trakteres slik at de kommer tilbake. Egil Bjørnsen går i gang med et fireårig forskningsprosjekt omkring profesjonell gjestehåndtering.
10.04.12

Regionalisering av forskning og innovasjonspolitikk i Europa

18.04.12

105 søknader til fire regionale fond kom inn til aprilfristen

Også denne gangen var mange ute i siste liten. Av de 105 sdøknadene ble drøyt 25 % av dem sendt inn de siste timene før fristen gikk ut.
08.05.12

Kongsbergbedrifter bruker 30 millioner på forskning

200.000 kroner i støtte fra Oslofjordfondet førte til 10,5 millioner kroner i forskningsstøtte fra Forskningsrådet og 19,5 millioner kroner fra fire Kongsberg-bedrifter.