Søk nå
Opprett søknad

Siste oppdateringer

24. mar 2021

Krav om at offentlig søker må samarbeide med en bedrift er fjernet

Formål

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen i offentlig sektor i Rogaland

Viktige datoer

03. feb 2021

Innleveringsfrist forprosjekt offentlig sektor

17. mar 2021

Innleveringsfrist forprosjekt offentlig sektor

19. mai 2021

Innleveringsfrist forprosjekt offentlig sektor

25. aug 2021

Innleveringsfrist forprosjekt offentlig sektor

20. okt 2021

Innleveringsfrist for forprosjekt næringsliv

01. des 2021

Innleveringsfrist for forprosjekt næringsliv

Viktige datoer

Om utlysningen

Et forprosjekt skal:

 • ha klart definerte forskningsspørsmål
 • dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront
 • løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 • avklare grunnlag for å gå videre i et hovedprosjekt

 Støtten kan ikke benyttes til:

 • markedsanalyser og markedsføring
 • søknad om patentering
 • etablering av nettverk og klynger
 • å utforme/skrive en hovedprosjektsøknad
 • prosjekt som i all hovedsak er kartleggings- og litteratursøk av forskingsfronten.

Hvem kan søke?

 • Kommuner, fylkeskommunen, interkommunale virksomheter og kommunale organisasjoner i Rogaland.
 • Søker må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter).

Hvem kan delta i prosjektet?

 • Alle aktører som er relevante for gjennomføring av forprosjektet.
 • Samarbeidspartnere må ha lønnede ansatte med innberettet lønn for å kunne bidra med egeninnsats.
 • Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø og ha samarbeidsavtale med FoU-miljøet(ene) de skal samarbeide med. En kan samarbeide med regionale, nasjonale og internasjonale FoU-miljø(er).

Hva kan du søke om støtte til?

 • 200 000–500 000 kroner i støtte per prosjekt.
 • Støttegrad: inntil 50% av prosjektkostnadene. FoU-aktivitetene må være forundersøkelse, industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert i statsstøtteregelverket.
 • Kun regnskapsførte utgifter, inkludert innberettet lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.
 • Relevante prosjektkostnader er personal- og indirekte kostnader, driftskostnader for prosjektet og innkjøp av FoU-tjenester. Se her hva budsjettet kan inneholde.
 • Støtte tildeles i samsvar med gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.

Verktøy for prosjektutvikling

 • Bruk gjerne Forskingsrådet sitt verktøy for prosjektkanvas for offentlig sektor ved utvikling av søknaden.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Innovasjon i offentlig sektor

Søknader som vil bruke innovasjon på tvers av fagområder og nivå, og til samarbeid med bedrifter og frivillige organisasjoner, og som har brukerne i fokus, vil bli prioritert.

 

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål.
 • Søknaden med obligatoriske vedlegg skal være levert i eSøknad innen fristen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge mal for forprosjekt og alle punkter må besvares (maksimalt 5 sider)
 • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger og fylles ut av bedriftspartnere og FoU-organisasjoner.
 • Bedriftspartnere må signere egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Samarbeidspartnerne skal være aktivt involvert i prosjektet. Aktiviteten og leveransen deres skal synliggjøres i budsjettet og beskrives i prosjektbeskrivelsen.
 • Søker og samarbeidspartnerne må finansiere minst 50 % av prosjektkostnadene. Dette kan være egeninnsats og/eller kontanter. Ulønnet arbeid/utbytte godkjennes ikke som egeninnsats. Budsjettering skal følge Forskingsrådets regler.
 • Det må komme klart frem i søknaden hva søker ser som aktuelt å videreføre i et hovedprosjekt.
 • Søknaden skal beskrive virksomhetens kompetanse for å gjennomføre prosjektet og hvordan prosjektet inngår i virksomhetens planer og strategier.
 • Søker må beskrive bærekraftsperspektivet i prosjektet (gjerne med henvisning til FNs bærekraftsmål).

Obligatoriske vedlegg

Andre vedlegg blir ikke vurdert. Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader som mangler obligatoriske vedlegg blir avvist. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon - Forprosjekt Offentlig

Hvor ambisiøst er prosjektet?
• I hvilken grad representerer innovasjonsidéen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonsidéen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene i forprosjektet nødvendige for å utvikle et hovedprosjekt?
• I hvilken grad har forprosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad bygger forprosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter forprosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter - Forprosjekt Offentlig

I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at forprosjektet planlegges videreført i et hovedprosjekt
• Hvor skal det søkes om hovedprosjekt?
• Er potensielle partnere i et hovedprosjekt beskrevet?
• Er det planlagte hovedprosjektet forankret i virksomhetens planer og strategier?

Verdiskaping og bærekraft
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil resultere i nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene?

Regional betydning
• I hvilken grad er det planlagte hovedprosjektet i tråd med regionale satsinger?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

Gjennomføring - Forprosjekt Offentlig

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for gjennomføring av prosjektet?

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
• I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Søknaden vurderes deretter av fageksperter med kompetanse innen fagfeltet for søknaden. Sekretariatet fatter vedtak og utarbeider innstilling basert på fagpanelets vurdering. Saksbehandlingstid er ca 4 uker fra innleveringsfrist (lengre tid ifb. helligdager/ferier).

Opprett søknad

Søknader til Forprosjekt Offentlig lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 15.20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.