Formål

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling.

Viktige datoer

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

15. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Regionale innovasjonsprosjekter skal styrke forskningsaktiviteten i offentlig sektor innenfor fondets prioriterte satsingsområder.

Regionale innovasjonsprosjekter skal ta utgangspunkt i strategisk viktige problemstillinger for offentlig sektor i regionen, og utløse fou-aktivitet som spesielt bidrar til forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale foretak lokalisert i Vestfold og Telemark fylke

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til samarbeid

Det stilles krav til samarbeid med minst en godkjent forskningsorganisasjon

Virksomheten som søker, kan på fritt grunnlag velge hvilke fou-institusjoner de ønsker å samarbeide med, uavhengig av geografisk plassering

Kort samarbeidsbekreftelse fra alle involverte samarbeidspartnere skal vedlegges søknaden

Hva kan du søke om støtte til?

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark gir maksimalt 3 millioner kroner i støtte per prosjekt

Det gis støtte til innkjøp av fou-tjenester, drifts- og avskrivingskostnader for vitenskapelig utstyr og andre driftskostnader i forskningsprosjektet. Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn (dvs. lønnslipp foreligger og innbetalt arbeidsgiveravgift og skattetrekk), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader. Ubetalt egeninnsats vil ikke godkjennes som prosjektkostnader.

Det stilles krav til minimum 50 % egenfinansiering fra prosjektpartnerne i form av timer og/eller kontanter.

Hvis en bedrift deltar som samarbeidspartner i prosjektet, skal bedriften stille med egenfinansiering tilsvarende 50 % av bedriftens totale innsats i prosjektet.

Støtten gis for en periode på inntil 3 år.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig avgjør hvilke arkivløsninger som skal brukes, for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Forskningsdrevet innovasjon innenfor grønn omstilling med fokus på verdiskaping gjennom klima og miljøvennlig omstilling og kravet til en mer bærekraftig produksjon og forbruk. Aktuelle tema er bla:

 • Karbonfangst, utnyttelse og -lagring
 • Lavutslipps transportsystemer
 • Lavutslippsløsninger for vann og avløpssystemer
 • Fornybare energiløsninger, inkludert utvikling og anvendelse av fornybar energi fra biogass/biomasse og avfallsbearbeiding
 • Miljøvennlig og effektiv energibruk, energihandel og energitransport
 • Natur og ressursforvaltning, bioøkonomi
 • Klimatilpasningsløsninger

Regional utvikling

Miljø, klima og fornybar energi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden er innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Søknaden og alle obligatoriske vedlegg er levert i eSøknad innen fristen
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge mal for regionalt innovasjonsprosjekt og er på maks 10 sider
 • Partneropplysninger for evt. bedrifter skal følge mal for partneropplysninger
 • Finansieringsplanen for prosjektet skal være i henhold til EØS regelverket for statsstøtte

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV for prosjektleder
 • CV for forskere og evt. sentrale samarbeidspartnere
 • Partneropplysninger for evt. samarbeidende bedrifter
 • Enkel samarbeidsbekreftelse på deltagelse i prosjektet

Vurderingskriterier

Søknadene blir vurdert ut i fra følgende vurderingskriterier for innovasjonsprosjekter (IP):

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og utnyttelse av resultater
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektets resultater gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av innovasjonen relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer og ressursbehov, partnere, forankring og roller?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans (IP)

I hvilken grad vil prosjektet bidrar til å løse sentrale samfunnsmessige utfordringer i fondsregionen?
I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?

I hvilken grad vil prosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort verdiskaping for regionalt næringsliv (bedrifter/kunder/underleverandører)? Hvor klart er det begrunnet hvordan prosjektresultatene vil kunne ha betydning for bedret lønnsomhet og konkurranseevne for bedrifter i prosjektet på eksisterende og/eller nye markeder?
Dersom prosjektet lykkes:I hvilken grad er det sannsynliggjort nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører? I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene? I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører?

I Hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt hos prosjekteier og samarbeidspartnere? Er kunnskapsoppbygging ut over involverte aktører beskrevet? Er prosjektresultatene avhengig av leveranser fra masterstudenter, PhD-studenter eller postdoc stipendiater?

Samlet vurdering av prosjektet

Panelets samlede bedømmelse

Behandlingsprosedyre

Søknader om regional innovasjonsprosjekter sendes inn via eSøknad og mottaksregisteres i Forskningsrådets elektroniske søknadssystem. Prosjektene forvurderes av RFFVT. Søknader om regionale innovasjonsprosjekter skal vurderes av fagpaneler nedsatt av Forskningsrådet, før de oversendesfondssekretariatet for videre vurering i forhold til de regionale kriteriene, som er satt i utlysningen. Vedtak fattes av styret i RFFVT. 

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen er ca 15.2. Søkerne informeres umiddelbart per e-post etter at vedtak foreligger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 10.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.