Gjennomført

Formål

Formålet med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen innenfor regionens innsatsområder:

 • Klima, miljø og energi
 • Helse og omsorg
 • Velferd, utdanning og oppvekst
 • Teknologi
 • By-, steds- og regionutvikling

Fondsmidlene skal gå til prosjekter som har størst potensial for innovasjon og nyskaping i offentlig og privat sektor.

Viktige datoer

25. okt 2019

Tildeling av midler

Viktige datoer

Om utlysningen

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Kvalifiseringsstøtte skal benyttes til å utvikle fou-prosjekter
 • I fou-prosjektet skal det utvikles ny kunnskap eller nye eller vesentlig forbedrede produkter og/eller tjenester
 • Kvalifiseringsstøtte løser utfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og/eller gjennomføres
 • Det kreves definerte fou-utfordringer i kvalifiseringsprosjektet
 • Resultatene fra prosjektet skal gi nødvendig grunnlag for å gjennomføre et hovedprosjekt
 • Søknaden skal klargjøre prosjektets forhold til kunnskapsstatus og forskningsfont
 • Prosjektet skal ha som mål å bidra til forskningsdrevet innovasjon i privat og/eller offentlig sektor

Støtten kan ikke benyttes til

 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Etablere nettverk, klynger eller konsortier

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner, kommunale og interkommunale selskaper lokalisert i Buskerud, Telemark, Vestfold eller Østfold.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til samarbeid

Det stilles krav til samarbeid med minst en forskningsorganisasjon. Forskningsorganisasjonen skal være registert og godkjent av Forskningsrådet.

Kort samarbeidsbekreftelse fra alle samarbeidspartnere skal vedlegges søknaden

 

 

Hva kan du søke om støtte til?

Oslofjordfondet gir maksimalt 500 000 kr i støtte per prosjekt.

Det gis støtte til innkjøp av FoU-tjenester, drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og andre driftskostnader i forskningsprosjektet. Kun regnskapsførte utgifter, her under innberettet lønn (dvs lønnslipp foreligger og innbetalt arbeidsgiveravgift og skattetrekk), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader. Ubetalt egeninnsats vil ikke godkjennes som prosjektkostnader.

Det stilles krav om minimum 50 % egenfinansiering fra prosjektpartnerne i form av timer og/eller kontanter. 

Hvis en bedrift deltar i prosjektet skal bedriften stille med egenfinansiering tilsvarende 50 % av bedriftens totale innsats i prosjektet.

Støtten gis for en periode på inntil 12 måneder.

 

 

 

 

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig avgjør hvilke arkivløsninger som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

 • Klima, miljø og energi
 • Helse og omsorg
 • Velferd, utdanning og oppvekst
 • Teknologi
 • By-, steds- og regionutvikling

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Forskning for fornyelse av offentlig sektor

Politikk- og forvaltningsområder

Miljø, klima og naturforvaltning, Kommunal-, distrikt- og regionalforvaltning, Næring og handel, Helse og omsorg, Velferd

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden er innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Søknad og alle obligatoriske vedlegg er levert i eSøknad innen fristen
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge  mal for kvalifiseringsstøtte og er på max 5 sider 
 • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger 
 • Søknaden skal angi hvilke ordninger en senere vil rette seg mot og angi tema/innhold i det planlagte hovedprosjektet
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av virksomhetens kompetanse for å gjennomføre arbeidet og hvordan prosjektet inngår i virksomhetens strategiske planer
Obligatoriske vedlegg
 • Prosjektbeskrivelse 
 • CV for prosjektleder
 • CV for forskere og evt. sentrale samarbeidspersoner
 • Samarbeidsbekreftelse på deltagelse i prosjektet

 

Vurderingskriterier

Søknadene blir vurdert ut fra følgende vurderingskriterier:

Relevans i forhold til den aktuelle utlysningen

Utlysningens tematiske avgrensninger og føringer i forhold til utlyste innsatsområder basert på gjeldene handlingsplan for fondet(IKKE: kartlegging av litteratur og forskningsfront, markedsundersøkelser og markedsføring, etablering av nettverk, klynger eller konsortier).

Generell prosjektkvalitet

Hvor klar sammenheng er det mellom idé, mål, problemstilling og løsingsforslag? Er prosjektmålet etterprøvbart? Hvor god er prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse? Hvor godt er aktørenes roller og oppgavefordeling beskrevet? Hvordan vurderes gjennomføringsevnen til prosjektdeltakerne?

Sansynlighet for å kunne videreføre prosjektet i et hovedprosjekt

Forskningsinnhold -potensial for ny kunnskap

Hvor klart er prosjektet posisjonert i forhold til forskningsfronten? Vises det til relevante referanser? Hvor klart er forskningsspørsmålene formulert? Hvor godt er forskningsmetoden beskrevet? Er det relevant sammenheng mellom forskningsspørsmålene og forskningsmetodene? I hvilken grad frembringer prosjektet ny kunnskap av betydning? Bidrar prosjektet til kunnskapsoppbygging for involverte aktører?

Innovasjonagrad

I hvilken grad er produktet/kunnskapen dokumentert som verdiskapende fornyelse på sitt område (nye endrede metoder, produkter, tjenester, organisering med mer)? Dersom prosjektet lykkes - hvor sannsynlig er det at prosjektet er nyttig for private eller offentlige aktører? Hvor konkret er planen for nyttiggjøring/kommersialisering av prosjektresultatene?

Formidling av resultater

Hvor konkret er planen for formidling (vitenskapelig og populærvitenskapelig) og er brukerne inkludert i formidlingsarenaer og kanaler? Er publiseringskanaler/tidsskrifter navngitt? Tidsplan for formidling underveis i prosjektperioden. Konkretisert plan for å spre resultatene til målgruppe(r) som kan dra nytte av og ta resultatene i bruk i egen virksomhet.

Regional samfunnsmessig betydning

Dersom prosjektet lykkes: Hvor klart er det sannsynliggjort at prosjektresultatene vil løse aktuelle samfunnsutfordringer? Hvilken nytte vil prosjektet skape for befolkning og samfunnsaktører i regionen? Vil prosjektet kunne opprettholde og/eller skape nye arbeidsplasser? I hvilken grad svarer prosjektet opp utfordringer prioritert i regionale planer og strategier?

Regional verdiskaping for næringslivet

Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort verdiskaping for regionalt næringsliv (bedrifter/kunder/underleverandører)? Hvor klart er det begrunnet hvordan prosjektresultatene vil kunne ha betydning for bedret lønnsomhet og konkurranseevne for bedrifter i prosjektet på eksisterende og/eller nye markeder?

Regional verdiskaping for offentlig sektor

Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører? I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene? I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører?

Regional kunnskapsoppbygning

Dersom prosjektet lykkes: I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt hos prosjekteier og samarbeidspartnere? Er kunnskapsoppbygging ut over involverte aktører beskrevet? Er prosjektresultatene avhengig av leveranser fra masterstudenter, PhD-studenter eller postdoc stipendiater?

Regional relevans

Samlet karakter for regional relevans fra regional samfunnsmessig betydning, regional verdiskaping for næringsliv og offentlig sektor og regional kunnskapsoppbygging. Sterke og svake sider i forhold til regional relevans.

Tverrfaglig sammarbeid

Er det tverrfaglig samarbeid i løsningsforslaget? I hvilken grad er tverrfaglig samarbeid avgjørende for å utvikle nye løsninger. Utprøves utradisjonelt faglig samarbeid i løsningsforslaget?

Samarbeid der flere av fondets målgrupper er involvert

Trippel helix samarbeid hvor alle partnere er involvert og engasjert i prosjektarbeidet. Brukermedvirkning er viktig, og involvering av frivillig sektor der de er en målgruppe. Samarbeid i hele verdikjeder.

Regionalt og nasjonalt samarbeid

Nasjonalt og regionalt samarbeid. Prosjektet innvolverer samarbeidspartnere utover eget fylke, fra flere fylker i fondsregionen og eller med partnere fra andre fondsregioner.

Internasjonal deltagelse der dette er relevant

Er den internasjonale partneren en aktiv partner i prosjektet, eller kjøper prosjektet kun tjenester fra utenlandske institusjoner? Bidrar prosjektet til internasjonalisering av FoU/næringsliv i fondsregionen? Hever eventuelle involverte internasjonale aktører prosjektkvaliteten?

Samlet vurdering av prosjektet

Panelets samlede bedømmelse

Søknadene blir i tillegg vurdert mht.

 • Addisjonalitet
 • Etikk
 • Miljøkonsekvenser for ytre miljø

Behandlingsprosedyre

Søknader om regional kvalifiseringsstøtte sende inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem og mottaksregisteres der. Faglig innstilling gjøres av sekretariatet i Oslofjordfondet. Vedtak fattes av fondsstyret.

Søknad om kvalifiseringsstøtte behandles fortløpende i berammede styremøter. Søknader må være mottatt innen fristen før styremøtet for å sikre behandling. Siste frist for innsendelse av søknad om kvalifiseringsstøtte i 2019 er 1.9.

Søkere informeres snarest mulig per e-post etter at vedtak foreligger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.