Gjennomført

Regionalt samarbeidsprosjekt 2020

Viktige datoer

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. apr 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. mar 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Regionale samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige utfordringer.

Prosjektene skal styrke koblingen mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling i Agder og kvalifisere til FoU-samarbeid nasjonalt og i EUs programmer.

Om utlysningen

RFF Agder lyser ut 11 millioner kroner i FoU støtte til prosjekter som skal føre til bærekraftig innovasjon, omstilling og verdiskaping.  Det kan søkes om støtte til prosjekter innenfor en ulike temaer som er nærmere beskrevet lenger ned i utlysningen.

Midlene som lyses ut skal finansiere to forskjellige typer prosjekter: 

 • Regionale samarbeidsprosjekter
 • Regionale innovasjonsprosjekter for kommuner og næringsliv

Søknadene til de to utlysningene vil konkurrere om de samme midlene. Denne utlysningen omhandler regionale samarbeidsporsjekter.

Utlysningen finnes bare på norsk, men alle malene er på engelsk.

RFF Agder tildeler ikke statsstøtte til foretak i denne utlysningen. 

Hvem kan søke?

 • Godkjente forskningsorganisasjoner lokalisert i forpliktende samarbeid med relevante aktører fra kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder. 
 • Prosjektansvarlig (søker) og minst én partner fra kommunale sektor eller næringslivet må være lokalisert i Agder.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • FoU-organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til RFF Agder.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.
 • Prosjektansvarlig må være registrert med organisasjonsnummer i Agder.
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover RFF Agders støtte)

Krav til prosjektleder

 • Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å lede prosjektet vil bli vurdert av fagfeller.
 • Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen. 
 • Prosjektleder kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Krav til samarbeidspartnere

 • Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører fra kommunal sektor og/eller næringslivet.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnere skal delta aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultatene fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Prosjektet skal ha to eller flere samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner. Minst én av disse må være lokalisert i Agder.
 • Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning for enkeltaktører i kommunal sektor eller næringslivet.
 • Prosjektet skal ha en styrings- eller referansegruppe med representasjon fra samarbeidspartnerne.
 • Utenlandske bedrifter kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet, men deres kostnader skal ikke føres inn i budsjettabellene og teller ikke inn som egenandel i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Agder gir minimum 3 000 000 kroner og maksimum 5 000 000 i støttebeløp per prosjekt.

 • RFF Agder dekker inntil 90 % av totale prosjektkostnader.
 • 10% av totale prosjektkostnader skal dekkes av samarbeidspartnere fra kommunal sektor og/eller næringslivet i form av egeninnsats og/eller kontantbidrag.
 • Støtten skal brukes til å dekke de faktiske kostnadene i prosjektet:
  • Direkte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere.
  • Indirekte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med prosjektets andel av husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester for personal og økonomi.

Forutsetninger for støtte 

 • RFF Agders støtte skal i sin helhet gå til forskningsorganisasjonen(e)s ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Det forutsettes at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonen er på plass.
 • Det forutsettes at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket:

"Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."

 • Prosjektansvarlig skal etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Samarbeidsavtalene skal
  • regulere gjensidige rettigheter og plikter
  • sikre at ingen samarbeidende bedrifter mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen(e) i prosjektet
  • inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.
 • Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelige ved deling og publisering i tråd med policy for åpen forskning.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

De regionale samarbeidsprosjektene i Agder skal omhandle minst ett av følgende temaer:

Digitalisering og kunstig intelligens

Midlene skal gå til prosjekter som gir økt kunnskap og kompetanse knyttet til videreutvikling og anvendelse av digitale teknologier og kunstig intelligens i kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder. Forskningen skal spesielt fokusere på områder der aktører i Agder har eller har potensial for å ta en ledende rolle nasjonalt og internasjonalt. Virkninger av forskningen på kort eller mellomlang sikt skal beskrives i søknaden. Mulighetene for anvendelse og implementering skal beskrives i søknaden.

Elektrifisering, fornybar energi, energisystemer, energimaterialer, batteri

Midlene skal gå til prosjekter som vil bidra til langsiktig og bærekraft utvikling av energisystemer, fremmer bærekraftig utvikling i kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder og akselerer omstilling til nullutslippssamfunnet. Forskningen skal spesielt fokusere på områder der aktører i Agder har eller har potensial for å ta en ledende rolle nasjonalt og internasjonalt. Virkninger av forskningen på kort eller mellomlang sikt skal beskrives i søknaden. Mulighetene for anvendelse og implementering skal beskrives i søknaden.

Sirkulær økonomi

Midlene skal gå til prosjekter som bidrar til økt grad av sirkulærøkonomi i kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder. Forskningen skal spesielt fokusere på områder der aktører i Agder har eller har potensial for å ta en ledende rolle nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid med relevante aktører skal sikre at kunnskap, kompetans og løsninger som utvikles i prosjektet, treffer behovene i Agder og kommer til anvendelse som er til nytte for regionen. Virkninger av forskningen på kort eller mellomlang sikt skal beskrives i søknaden. Potensialet for implementering skal beskrives i søknaden.

E-helse og velferdsteknologi

Midlene skal gå til prosjekter som styrker kommunenes og kommunale virksomheters muligheter til å tilby gode og bærekraftige helse- og velferdstjenester. RFF Agder legger vekt på at prosjektets forventede nytteverdi er begrunnet i brukernes behov og i dokumenterte kunnskapshull. Virkninger av forskningen på kort eller mellomlang sikt skal beskrives i søknaden. Potensialet for implementering i kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester skal beskrives.

Covid-19 beredskap i kommunal sektor 

Midlene skal gå til prosjekter som retter seg mot utfordringer, behov eller muligheter som kommuner og kommunale virksomheter i Agder har avdekket under den pågående pandemien. Virkninger av forskningen på kort eller mellomlang sikt skal beskrives i søknaden. Potensialet for implementering i kommuner og/eller kommunale virksomheter skal beskrives.

Bransjer og næringer

Bransjeuavhengig

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. 

 • Søknaden og alle vedlegg kan skrives på norsk eller engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Samarbeidspartnerne skal finansiere minst 10% av totale prosjektkostnader i form av egeninnsats eller kontantbidrag.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig samt beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden. Vi vil heller ikke vurdere andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

Forskningskvalitet samarbeidsprosjekt

• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter samarbeidsprosjekt

• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i offentlig sektor og/eller næringslivet, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i offentlig sektor og/eller næringslivet.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.
• Kvaliteten på og omfanget av kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring samarbeidsprosjekt

• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hennes/hans karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Regional relevans samarbeidsprosjekt

•I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse utfordringer for offentlig sektor og/eller næringslivet i Agder?
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til bærekraftig regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes først av et ekspertpanel i Forskningsrådet. Deretter foretar et regionalt panel en vurdering av prosjektenes regionale relevans. RFF Agders sekretariat utarbeider innstilling til fylkesutvalget som foretar den endelige beslutningen om tilskudd. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.