Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt kommuner og næringsliv 2020

Viktige datoer

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

01. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

03. mai 2021

Seneste tillatte prosjektstart

03. mai 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere kommunal sektor og næringslivet til å ta i bruk FoU i sine innovasjonsaktiviteter. 

RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamarbeid nasjonalt og i EUs programmer.

Om utlysningen

RFF Agder lyser ut 11 millioner kroner i FoU støtte til prosjekter som skal føre til bærekraftig innovasjon, omstilling og verdiskaping.  Det kan søkes om støtte til prosjekter innenfor en rekke ulike temaer som er nærmere beskrevet lenger ned i utlysningen.

Midlene som lyses ut skal finansiere to forskjellige typer prosjekter: 

 • Regionale innovasjonsprosjekter for kommuner og næringsliv
 • Regionale samarbeidsprosjekter

Søknadene til de to utlysningene vil konkurrere om de samme midlene.

Bedrifter tildeles støtte i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningen kapittel I være oppfylt. Reglene finner du her

Hvem kan søke?

 • Kommuner og kommunale virksomheter i Agder.
 • Bedrifter, bedriftsnettverk og klynger i Agder.

 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Prosjektansvarlig må være registrert med organisasjonsnummer i Agder.
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover RFF Agders støtte).
 • Prosjektansvarlig må ha godkjent søknaden som sendes til RFF Agder.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig (søker) må inngå forpliktende samarbeid om FoU-leveranser fra minst én godkjent forskningsorganisasjon. Det er anledning til å inngå avtale om FoU-leveranser fra utenlandske forskningsorganisasjoner.
 • Alle prosjektpartnere (utenom Prosjektansvarlig) skal registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om samarbeidsavtaler og FoU-leverandører her.
 • FoU-leverandøren(e) har ansvar for å utføre FoU-aktiviteter på oppdrag fra virksomhetene i prosjektet. FoU-leverandøren i prosjektet vil ikke kunne kreve rettigheter til prosjektresultatet.
 • Øvrige internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra RFF Agder.
 • En prosjektpartner skal defineres som enten "finansierende og utførende" (kommune og/eller bedriftspartner som går inn med egeninnsats) eller "utførende" (fullfinansiert FoU-organisasjon eller bedrift som er FoU-leverandør inn i prosjektet).
 • Prosjektansvarlig eller en samarbeidspartner kan ikke stå i avhengighetsforhold til hverandre (for eksempel en konsernrelasjon).
 • Bedrifter i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.

 

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Agder gir minimum 1 000 000 kroner og maksimum 2 500 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.

 • For regionale innovasjonsprosjekter for næringslivet dekker RFF Agder inntil 70% av de totale prosjektkostnadene. Støtten tildeles i henhold til statsstøtteregelverket.
 • For regionale innovasjonsprosjekter for kommunene dekker RFF Agder inntil 70% av totale prosjektkostnader. 

RFF Agder gir støtte til prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter eller tiltak for å utnytte FoU-resultatene (for eksempel beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester).

Prosjektkostnader er faktiske kostnader i prosjektet og kan være:

 • Direkte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
 • Indirekte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med prosjektets andel av husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester for personal og økonomi.

I søknaden skal prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:

 • Personal- og indirekte kostnader er kostnader forbundet med virksomhetens egenutførte FoU i prosjektet.  
 • Innkjøp av FoU-tjenester er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører.
 • Utstyr er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte.
 • Andre prosjektkostnader er kostnader forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter (for eksempel reiser).

For bedriftene skal budsjetterte prosjektkostnadene være i henhold til beskrivelsen i Gruppeunntaksforordningens art. 25 (3).

 

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

De regionale innovasjonsprosjektene i Agder skal omhandle minst ett av følgende temaer:

Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter i kommunal sektor og/eller næringslivet. Prosjektet skal ta utgangspunkt i konkrete behov/muligheter som kan møtes/realiseres ved å utvikle og/eller utnytte nye digitale teknologier. Prosjektet kan rette seg mot utvikling av nye eller forbedrede prosesser, produkter, tjenester, forretningsmodeller eller organisasjonsmodeller. 

RFF Agder vil prioritere prosjekter som er tverrfaglige og bidrar til bærekraftig omstilling og verdiskaping i Agder.

Elektrifisering, fornybar energi, energisystemer, energimaterialer, batteri

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter i kommunal sektor og/eller næringslivet. Prosjektet skal bidra til å fremskaffe nye løsninger som støtter langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemer, herunder bærekraftig utnyttelse og effektiv bruk av fornybare energiressurser. Forsknings- og utviklingsaktivitetene skal lede frem til nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester, prosesser, forretningsmodeller, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og bærekraft i kommunal sektor og/eller næringslivet.

RFF Agder vil prioritere prosjekter som er tverrfagelige og bidrar til bærekraftig omstilling og verdiskaping i Agder.

Sirkulær økonomi

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter som bidrar til økt grad av sirkulærøkonomi i kommunal sektor og/eller næringslivet. Forsknings- og utviklingsaktivitetene skal lede frem til nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester, prosesser, forretningsmodeller, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og bærekraft i kommunal sektor  og/eller næringslivet.

RFF Agder vil prioritere prosjekter som er tverrfaglige og bidrar til bærekraftig omstilling og verdiskaping i Agder.

E-helse og velferdsteknologi

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter i kommunal sektor. Prosjektene skal styrke kommunenes og kommunale virksomheters muligheter til å tilby gode og bærekraftige helse- og velferdstjenester. Forsknings- og utviklingsaktivitetene skal lede frem til nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og bærekraft i kommunal sektor

RFF Agder vil prioritere prosjekter som er tverrfaglige og bidrar til bærekraftig omstilling og verdiskaping i Agder.

Covid-19 beredskap i kommunal sektor 

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter i kommunal sektor. Prosjektene skal rette seg mot utfordringer, behov eller muligheter som har blitt avdekket under den pågående pandemien. Forsknings- og utviklingsaktivitetene skal lede frem til nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og bærekraft i kommunal sektor

RFF Agder vil prioritere prosjekter som er tverrfaglige og bidrar til bærekraftig omstilling og verdiskaping i Agder.

 

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendom, Finans og bank, Helsenæringen, IKT-næringen, Prosess- og foredlingsindustri, Reiseliv, Media og kultur, Varehandel, Vareproduserende industri, Annen tjenesteyting

Velferd, kultur og samfunn

Velferdssamfunnets tjenester og organisering, Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. 

 • Søknaden skal være innenfor søknadtypens og utlysningens formål.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartner(e) skal finansiere minst 30% av totale prosjektkostnader i form av egeninnsats eller kontantbidrag. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må bevares.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal. Merk at det er ny mal for 2020.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og for hver av de samarbeidende bedriftene (bedriftspartnerne). Bruk standard mal. Merk at det er ny mal for 2020. 
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Bruk standard maler.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden. Vi vil heller ikke vurdere andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier: 

Forskning og innovasjon innovasjonsprosjekt

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter innovasjonsprosjekt

• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektets resultater gi grunnlag for bærekraftig verdiskaping hos søker og partnere i prosjektet?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad bidrar innovasjonen til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Gjennomføring innovasjonsprosjekt

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos virksomhetene og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende for virksomhetene?

Regional relevans innovasjonsprosjekt

•I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Agder?
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes først av et ekspertpanel i Forskningsrådet. Deretter foretar et regionalt panel en vurdering av prosjektenes regionale relevans. RFF Agders sekretariat utarbeider innstilling til fylkesutvalget som foretar den endelige beslutningen om tilskudd. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.