Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for offentlig sektor 2020mars

Mitt nettsted stenger klokken 16:00 den 1. desember. Det er ikke mulig å sende inn søknader etter dette tidspunktet.

Viktige datoer

01. mai 2020

Innleveringsfrist

01. okt 2020

Innleveringsfrist

01. des 2020

Innleveringsfrist

Viktige datoer

Formål

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Om utlysningen

Et forprosjekt skal:

 • Lede frem til en søknad om hovedprosjekt
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 •  Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront

Støtten kan ikke benyttes til å:

 • Kartlegge litteratur og forskningsfront
 • Utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • Gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring
 • Etablere nettverk, klynger eller konsortier

Tlgjengelige verktøy

Bruk gjerne prosjektverktøy utviklet av Forskningsrådets og/eller KS for i arbeidet med søknaden.

Hvem kan søke?

Kommuner og kommunale virksomheter lokalisert i Agder.

Hvem kan delta i prosjektet?

 • Kommuner og kommunale virksomheter lokalisert i Agder.
 • Det stilles krav til reelt og forpliktende samarbeid med minst én godkjent forskningsorganisasjon.
 • Det er anledning til å samarbeide med utenlandske universiteter og forskningsinstitutter.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Det gis tilskudd på inntil 300 000 kroner i støtte per prosjekt.
 • Egenfinansieringen skal utgjøre minimum 30% av totale prosjektkostnader.
 • Relevante prosjektkostnader er personal- og indirekte kostnader, driftskostnader for prosjektet og innkjøp av FoU-tjenester.
 • Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.
 • Hvis bedrifter er med i prosjektet, gjelder betingelsene for tildeling av statsstøtte for bedrifter.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i kommuner og fylkeskommuner

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal vær innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Søknaden og alle obligatoriske vedlegg skal være levert i eSøknad innen fristen
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge mal for kvalifiseringsstøtte og er på maksimalt fem sider inklusive referanser
 • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger
 • Søknaden skal angi hvor det er aktuelt å søke om hovedprosjekt
 • Søknaden skal angi hva som er aktuelt å videreføre i et hovedprosjekt
 • Søknaden skal beskrive virksomhetens kompetanse for å gjennomføre prosjektet
 • Søknaden skal beskrive hvordan prosjektet inngår i virksomhetens planer og strategier

 

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV for prosjektleder
 • CV for forskere og sentrale samarbeidspartnere
 • Skjema for partneropplysninger (fylles ut av prosjektansvarlig virksomhet, partnere og virksomheter som har en utførende rolle i prosjektet, inklusive FoU-organisasjoner)

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon (regional kvalifiseringsstøtte IPO)

Hvor ambisiøst er prosjektet?
• I hvilken grad representerer innovasjonsidéen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonsidéen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene i forprosjektet nødvendige for å utvikle et hovedprosjekt?
• I hvilken grad har forprosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad bygger forprosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter forprosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter (regional kvalifiseringsstøtte IPO)

I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at forprosjektet planlegges videreført i et hovedprosjekt
•Hvor skal det søkes om hovedprosjekt?
•Er potensielle partnere i et hovedprosjekt beskrevet?
•Er det planlagte hovedprosjektet forankret i virksomhetens planer og strategier?

Verdiskaping og bærekraft
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil resultere i nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene?


Regional betydning
•I hvilken grad er det planlagte hovedprosjektet i tråd med regionale satsinger?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?
Gjennomføring (regional kvalifiseringsstøtte IPO)

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for gjennomføring av prosjektet?

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
•I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Dertetter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel. Sekretariatet utarbeider innstilling. Avdelingsleder for Bærekraftig utvikling fatter endelig vedtak i saken. 

Saksbehandlingstid er ca. 3 uker fra innleveringsfrist.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:25 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.