Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for næringslivet 2020

Viktige datoer

01. mar 2020

Frist for innlevering av søknad

01. mai 2020

Frist for innlevering av søknad

01. okt 2020

Frist for innlevering av søknad

01. des 2020

Frist for innlevering av søknad

Viktige datoer

Formål

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Om utlysningen

Et forprosjekt skal:

 • Lede frem til en søknad om hovedprosjekt
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 •  Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront

Støtten kan ikke benyttes til å:

 • Kartlegge litteratur og forskningsfront
 • Utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • Gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring
 • Etablere nettverk, klynger eller konsortier

Tlgjengelige verktøy

Bruk gjerne Forskningsrådets verktøy for prosjketutvikling i arbeidet med søknaden.

Hvem kan søke?

Bedrifter, bedriftsnettverk og næringsklynger lokalisert i Agder.

Hvem kan delta i prosjektet?

 • Bedrifter, bedriftsnettverk og næringsklynger lokalisert i Agder.
 • Det stilles krav til reelt og forpliktende samarbeid med minst én godkjent forskningsorganisasjon.
 • Det er anledning til å samarbeide med utenlandske universiteter og forskningsinstitutter.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Det gis tilskudd på inntil 300 000 kroner i støtte per prosjekt.
 • Egenfinansieringen skal utgjøre minimum 50% av totale prosjektkostnader.
 • Relevante prosjektkostnader er personal- og indirekte kostnader, driftskostnader for prosjektet og innkjøp av FoU-tjenester.
 • Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiFornybar energi (vind, vann, sol, bio, geo, annet)Energisystem (komponenter, systemteknologi, marked og organisering)Energibruk i bygg, områder og i industriEnergibruk i transportEnergipolitikk (økonomi, samfunnsspørsmål, miljøkonsekvenser og bærekraft)CO2-håndteringTransport og mobilitet

Industri og tjenestenæringer

MiljøteknologiLavutslippSirkulær økonomiBærekraftig produksjon og forbrukDigitaliseringForretningsmodellerOrganisasjon og ledelseReiselivHelseAvanserte produksjonsprosesserIKT forskningsområdeBioteknologiMaterialteknologiNanoteknologi/avanserte materialerMikro- og nanoelektronikkHavteknologi

Landbasert mat, miljø og bioressurser

ProduksjonssystemerBioøkonomiNye produkterMattrygghetTjenesterKlimaGrøntsatsingNaturmangfold og miljø

Muliggjørende teknologier

BioteknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapIKT forskningsområdeNanoteknologi/avanserte materialer

Petroleum

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøUndergrunnsforståelseBoring, komplettering og intervensjonProduksjon, prosessering og transportStorulykker og arbeidsmiljø

Hav

HavbrukFiskeriMat - Blå sektorMarinMaritimHavteknologi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal vær innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Søknaden og alle obligatoriske vedlegg skal være levert i eSøknad innen fristen
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge mal for kvalifiseringsstøtte og er på maksimalt fem sider inklusive referanser
 • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger
 • Søknaden skal angi hvor det er aktuelt å søke om hovedprosjekt
 • Søknaden skal angi hva som er aktuelt å videreføre i et hovedprosjekt
 • Søknaden skal beskrive virksomhetens kompetanse for å gjennomføre prosjektet
 • Søknaden skal beskrive hvordan prosjektet inngår i virksomhetens planer og strategier

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV for prosjektleder
 • CV for forskere og sentrale samarbeidspartnere
 • Samarbeidsbekreftelse på deltagelse i prosjektet
 • Skjema for partneropplysninger (prosjektansvarlig og partnere i prosjektet)

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon (regional kvalifiseringsstøtte IPN)

Hvor ambisiøst er prosjektet?
•I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Gjennomføring (regional kvalifiseringsstøtte IPN)

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for gjennomføring av prosjektet?

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
•I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Virkninger og effekter (regional kvalifiseringsstøtte IPN)

Hvilke positive effekter forventes det at prosjektet vil gi?
I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Verdiskaping
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping (sysselsetting, miljø, konkuranseevne)?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort bedriftsøkonomiske gevinster for søker og eventuelle partnere?

Regional samfunnsmessig betydning
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•Er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til å løse regionale samfunnsmessige utfordringer?
•I hvilken grad har prosjektet en tydelig og troverdig bærekraftprofil?

Regional kunnskapsoppbygging
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bli videreført i et hovedprosjekt(finansieringskilde, forankring og potensielle partnere)?


Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Dertetter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel. Sekretariatet utarbeider innstilling. Avdelingsleder for Bærekraftig utvikling fatter endelig vedtak i saken. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.