Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte for forprosjek for næringslivet 2020-2

Mitt nettsted stenger klokken 16:00 den 1. desember. Det er ikke mulig å sende inn søknad etter dette tidspunktet.

Viktige datoer

01. mai 2020

Innleveringsfrist

01. okt 2020

Innleveringsfrist

01. des 2020

Innleveringsfrist

Viktige datoer

Formål

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Om utlysningen

Et forprosjekt skal:

 • Lede frem til en søknad om hovedprosjekt
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 •  Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront

Støtten kan ikke benyttes til å:

 • Kartlegge litteratur og forskningsfront
 • Utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • Gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring
 • Etablere nettverk, klynger eller konsortier

Tlgjengelige verktøy

Bruk gjerne Forskningsrådets verktøy for prosjketutvikling i arbeidet med søknaden.

Hvem kan søke?

Bedrifter, bedriftsnettverk og næringsklynger lokalisert i Agder.

Bedrifter må delta aktivt i prosjektet når bedriftsnettverk og næringsklynger søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

 • Bedrifter, bedriftsnettverk og næringsklynger lokalisert i Agder.
 • Det stilles krav til reelt og forpliktende samarbeid med minst én godkjent forskningsorganisasjon.
 • Det er anledning til å samarbeide med utenlandske universiteter og forskningsinstitutter.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Det gis tilskudd på inntil 300 000 kroner i støtte per prosjekt.
 • Det gis inntil 70% støtte av totale de totale prosjektkostnadene. Sjekk betingelsene for statsstøtte her.
 • Relevante prosjektkostnader er personal- og indirekte kostnader, driftskostnader for prosjektet og innkjøp av FoU-tjenester.
 • Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Industri og tjenestenæringer

MiljøteknologiLavutslippSirkulær økonomiBærekraftig produksjon og forbrukDigitaliseringForretningsmodellerOrganisasjon og ledelseReiselivHelseAvanserte produksjonsprosesserIKT forskningsområdeBioteknologiMaterialteknologiNanoteknologi/avanserte materialerMikro- og nanoelektronikkHavteknologi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal vær innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Søknaden og alle obligatoriske vedlegg skal være levert i eSøknad innen fristen
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge mal for kvalifiseringsstøtte og er på maksimalt fem sider inklusive referanser
 • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger
 • Søknaden skal angi hvor det er aktuelt å søke om hovedprosjekt
 • Søknaden skal angi hva som er aktuelt å videreføre i et hovedprosjekt
 • Søknaden skal beskrive virksomhetens kompetanse for å gjennomføre prosjektet
 • Søknaden skal beskrive hvordan prosjektet inngår i virksomhetens planer og strategier

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV for prosjektleder
 • CV for forskere og sentrale samarbeidspartnere
 • Skjema for partneropplysninger (fylles ut av prosjektansvarlig bedrift, bedriftspartnere og virksomheter som har en utførende rolle i prosjektet, inklusive FoU-organisasjoner)

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon (regional kvalifiseringsstøtte IPN)

Hvor ambisiøst er prosjektet?
• I hvilken grad representerer innovasjonsidéen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonensidéen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene i forprosjektet nødvendige for å utvikle et hovedprosjekt?
• I hvilken grad har forprosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med forprosjektet?
• I hvilken grad bygger forprosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter forprosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter (regional kvalifiseringsstøtte IPN)

I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at forprosjektet planlegges videreført i et hovedprosjekt
•Hvor skal det søkes om hovedprosjekt?
•Er potensielle partnere i et hovedprosjekt beskrevet?
•Er det planlagte hovedprosjektet forankret i bedriftens planer og strategier?


Verdiskaping
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil gi gevinster for søker og eventuelle partnere?

Regional betydning
•I hvilken grad er det planlagte hovedprosjektet i tråd med regionale satsinger?
•I hvilken grad vil det planlagte hovedprosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at det planlagte hovedprosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
Gjennomføring (regional kvalifiseringsstøtte IPN)

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for gjennomføring av prosjektet?

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
•I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Dertetter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel. Sekretariatet utarbeider innstilling. Avdelingsleder for Bærekraftig utvikling fatter endelig vedtak i saken. 

Saksbehandlingstid er ca. 3 uker fra innleveringsfrist.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.