Vi trenger gode kandidater til fondsstyret

Oslo har fått sitt eget regionale forskningsfond og vi trenger gode kandidater til fondsstyret.

Tre damer i et møte. Fotograf: Tim Gouw via Unsplash

Regionale forskningsfond Oslo (RFF Oslo) ble opprettet våren 2020 i forbindelse med regionreformen. RFF Oslo skal ha et eget fondsstyre med solid kompetanse på de områdene fondet vil operere innenfor. Fondsstyret skal bestå av inntil 7 medlemmer inkludert leder og nestleder.

Vi vil gjerne ha forslag på kompetente personer som:

 • Har erfaring fra forskningsbasert næringsliv
 • Har forskningskompetanse på områder relevant for fondet
 • Har erfaring fra innovasjon i offentlig sektor

Et samlet fondsstyre skal besitte kompetanse som sikrer at styret kan ivareta sitt ansvar og oppgaver knyttet til utfordringer både i offentlig og privat sektor. Det skal være kjønnsbalanse og minoritetsrepresentasjon i fondsstyret. Har du forslag til en god styrekandidat, eller er en god kandidat selv, send forslag til

Anne.solheim@byr.oslo.kommune.no

Forslaget må inneholde noen setninger om hvorfor personen foreslås, og CV.

Aktuelle kandidater kan bli kontaktet og bedt om ytterligere informasjon.

Frist: Torsdag 3.september, kl 13.

Styrets godtgjørelser fastsettes i forbindelse med oppnevning av styret.

Mer om fondsstyret

Fondsstyret for RFF Oslo har det overordnede ansvaret for fondets virksomhet, og for at det drives i tråd med føringer gitt i policydokumentet for RFF Oslo. Fondsstyret prioriterer utlysningstema, lager handlingsplan og vedtar tildeling av fondets midler.

Følgende er foreslått som prioriterte områder for RFF Oslo

 1. FoU i næringslivet innenfor
  • Miljø- og energiteknologi
  • Det grønne skiftet og sirkulærøkonomi
  • IKT og digitalisering
  • Helse og livsvitenskap inkludert - teknologi
  • Bærekraftig tjenesteyting
 1. Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor
  • Klima, miljø og utslippsfrie løsninger
  • Oppvekst og kunnskap, og helse- velferd, og omsorgssektoren
  • Forskningsgrunnlag for utvikling av offentlige tjenester
 1. Brukerrettet kompetanseoppbygging for næringsliv og offentlig sektor i FoU-institusjonene
  • Økt internasjonal konkurranseevne
  • Bærekraftig regional utvikling
  • Innovasjonsdynamikk og –betingelser

Satsingsområder vedtas i forbindelse med godkjenning av policydokument.