Gå direkte til innhold

Forskning for Innlandet

RFF Innlandet er et fond for Hedmark og Oppland. Fondet har 14.3 millioner pr år til FoU prosjekter i regionen. I tillegg kommer satsinger i samarbeid med andre fondsregioner.

Fylkestingene i Hedmark og Oppland vedtok i 2012 FoU strategi for 2013 - 2016 (se under "Sentrale dokumenter" i menyen til venstre). FoU-strategiens overordnede mål til 2016 er:


Fylkeskommunene har som ambisjon å bidra til at FoU-innsatsen i Hedmark og Oppland frem til 2016 skal ha en total vekst på sju prosent sammenlignet med 2012

 

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:


1. Økt satsing på FoU i næringslivet og offentlig sektor
2. Styrking av FoU-instituttene og høgskolene i Hedmark og Oppland
3. Forsterket samhandling og arenabygging mellom virkemiddelaktører, FoU-miljøene og næringslivet
4. Styrket finansiering av FoU i Hedmark og Oppland
 

Strategier for å nå de enkelte delmålene:

1. Økt satsing på FoU- i næringsliv og offentlig sektor

 • Aktiv bruk av bedriftsprosjekter, offentlige prosjekter og kvalifiseringsstøtteprosjekter for bedrifter og offentlige aktører i samarbeid med FoU-miljø innenfor Regionale forskningsfond
 • Sikre og utvide ordningen med forskningsbasert kompetansemegling innen regionalt prioriterte områder og klynger slik at de gjennom dette kan begynne å etterspørre FoU
 • Stimulere til økt bruk av mulighetene som ligger i skatte FUNN
 • Utvikle gode måter å organisere FoU-arbeid i nettverk av bedrifter og forskere
 • Stimulere FoU-miljøene til i større grad å bidra til en innovativ og effektiv offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon
 • Fortsatt satsing på VRI programmet

 

2. Styrking av FoU-instituttene og høgskolene i Hedmark og Oppland

 • Aktiv bruk av forskerprosjekter og institusjonsprosjekter gjennom regionale forskningsfond, som omfatter forpliktende samarbeid med næringsliv og/eller brukere i offentlig sektor, for å stimulere til økt regional utvikling og innovasjon
 • Stimulere til godt samsvar mellom faglig profil ved FoU-miljøene i Hedmark/Oppland og regionale satsingsområder/regionalt næringsliv/samfunnsliv
 • Stimulere rekrutteringen til de fem doktorgradsområdene ved høgskolene i Oppland/Hedmark innenfor regionalt prioriterte områder.
 • Stimulere til tettere samarbeid mellom FoU-instituttene og høgskolemiljøene, herunder kople instituttene opp i mot høgskolenes satsinger og bedre utnytte "filial-instituttenes" nasjonale kompetanse og nettverk inn i regionale partnerskap
 • Bidra til økt deltagelse og bruk av mulighetene som ligger innen for EUs rammeprogram for FoU.
 • Stimulere FoU-miljøene til mer aktiv formidling av forskning og forskningsresultater overfor relevante brukergrupper (som bl.a. kommunene) og i media

3. Forsterket samhandling mellom virkemiddelaktørene, FoU-miljøene og FoU-brukere i næringsliv og offentlig sektor

 • Styrke kunnskapsoverføringen mellom FoU-aktører og brukere samt utvikle gode måter å organisere FoU-arbeid i nettverk av bedrifter/kommuner og forskere. Dette innebærer også bedre formidling og anvendelse av forskningsresultater med relevans for samfunnsutvikling og offentlig sektor
 • Videreutvikle felles møteplasser mellom forskning, næringsliv og forvaltning på tvers av fagsektorer og forskningsart
 • Utvikle og stimulere til tettere samarbeid mellom FoU-miljø og næringsliv om nasjonale søknader
 • Støtte opp under Arena-/NCE-prosjekter og andre etablerte klynger samt bidra til å muliggjøre langsiktige satsinger for å posisjonere fremtidige klynger (arena, NCE, SFI eller SFF)


4. Styrket finansiering av FoU i Hedmark og Oppland

 • Bidra til å øke finansiering av FoU- aktivitet fra regionale, nasjonale og internasjonale aktører
 • Øke mulighetene for gjennomslag i nasjonale og internasjonale FoU-programmer gjennom aktiv bruk av mobiliserende og kvalifiserende virkemidler regionalt
 • Aktivt arbeide for en nasjonal forskningspolitikk og virkemiddelbruk som er bedre tilpasset FoU-behovene og strukturen i næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljø i Hedmark og Oppland 
 

Publisert:
23.03.2010