Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Regionale Forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD)

Frist Utlysning
Løpende Mobiliseringstiltak for offentlig sektor og bedrifter Velg

Mål og prioriteringer:

Regionale forskningsfond Hovedstaden skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i bedrifter og i offentlig sektor ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Vår strategi er å følge de samme tematiske områder over tid, slik at søkerne kan mobilisere og innrette sine prosjekter etter dette.

Fondsstyret retter seg til en hver tid etter bestillingsbrevet fra Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune. Strategien og dermed utlysningene kan dermed endres som følge av nytt bestillingsbrev. Utkast til bestillingsbrev for perioden 2016 - 2020  finnes under "sentrale dokumenter" i meneyen til venstre. Endelig godkjenning av bestillingsbrev og nytt styre forventes i mars 2016.

Vi søker å utgjøre en forskjell fra andre virkemidler innenfor innovasjon og forskning. Midlene utlyses til prosjekter, innenfor definerte tematiske områder, som skal finne løsninger på noen av regionens sentrale utfordringer i offentlig sektor. Samtidig skal innovasjonsprosjektene ha et markedspotensial for bedriftene som er involvert.

Aktuelle tematiske områder for innovasjonsprosjekter er knyttet til regionens overordna utfordringer innenfor befolkningsvekst, demografi og klimaendringer:
 

  • Oppvekst & utdanning
  • Trygge gater
  • Helse & velferd innenfor eldreomsorgen 
  • Vann & avløp
  • Samferdsel

Det er alltid utlysningsteksten, maler og tilhørende krav som gjelder for den enkelte aktive utlysning,  hvis det er ulikt beskrevet andre steder på våre nettsider. Søker skal forholde seg til informasjon beskrevet i den enkelte utlysning. Det er det søknader til den enkelte utlysningen blir vurdert i henhold til.

Vi utlyser midler til innovasjonsprosjekter der bedrifter eller offentlig sektor kan søke og være administrativ eier av prosjektet. I innovasjonsprosjektene krever vi normalt samarbeid mellom offentlig sektor, bedrifter og FoU-miljøer eller FoU- institusjoner der annet ikke er spesifisert i utlysningen.  Vi vektlegger at offentlig sektor skal eie problemstillingen og hvordan man tenker seg å realisere innovasjonen, slik at prosjektresultater kommer til nytte for offentlig sektor og at bedrifter finner sine nasjonale og internasjonale markeder med produkter eller tjenester.

Vi utlyser også noen ganger midler til forskerprosjekter innenfor noen avgrensede områder hvor vi mener det er behov for ny kunnskap. FoU-miljøer eller offentlig sektor kan normalt søke denne type midler. I disse forskerprosjektene krever vi samarbeid mellom FoU-miljøer og offentlig sektor.

Fondstyrets fokus er på de potensielle resultater som kan komme ut av prosjektene uansett søknadstype. Det betyr blant annet at fondsstyret kan velge å gå i dialog med søkere som innvilget støtte om f.eks å finansiere deler av et prosjekt og at videreføringen er resultatavhengig. Det medfører at vi primært ikke finansierer Dr-grads stipendiater, selv ikke i de regionale forskerprosjektene. Vi oppfordrer spesielt om å benytte ordningene i Forskningsrådet til nærings PhD og offentlig PhD for innovasjonsprosjektene.

Vi har et lavterskel tilbud, løpende søknadsfrist, for å finne samarbeidspartnere og grunnlaget for et eventuelle forskningsbasert innovasjonsprosjekt. Flere innfallsvinkler er mulig - se mobiliseringstiltakene som er utlyst.

Når vi utlyser midler til hovedprosjekter er søknadsfristene knyttet til Forskningsrådets generelle søknadsfrister vår og høst.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Fondet er et regionalt næringsutviklingprogram. Bedrifter, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner i samarbeid kan søke midler hos oss. Se de enkelte utlysninger for detaljer.

Varighet:

Fondet har en tidshorisont på 2010-2020, men kan bli forlenget.

Kontaktpersoner